OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 PARLAMENT MLADÝCH MESTA VRBOVÉ vypisuje I. ročník krajskej súťaže triednych a školských časopisov

                                                            „Vrbovské pero„

pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení, stredných škôl, ktoré pôsobia na územi Trnavského kraja.
Vyhlasovateľ súťaže: Parlament mladých mesta Vrbové Spoluorganizátori súťaže: Mesto Vrbové, Piešťanský týždeň, Rada mládeže Trnavského kraja.
Cieľ súťaže: Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.
 
Kategórie:
I. kategória
Materské školy
 
II. kategória
Základné školy: a) triedne časopisy 1. – 4. ročník
b) triedne časopisy 5. – 9. ročník
c) školské časopisy
 
III. kategória
Stredné školy
 
IV. kategória
Špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia
 
Kritéria súťaže:
1) Do súťaže je nutné zaslať 3 rôzne čísla časopisov. Z toho 2 vydané v školskom roku 2011/2012 a 1 číslo vydané v školskom roku 2012/2013. Každé číslo v 2 exemplároch.
2) Časopis musí byť riadne označený názvom.
3) Časopis musí obsahovať tiráž so základnými údajmi:
- kto vydáva časopis (adresa),
- členovia redakčnej rade (popr.šéfredaktor – žiak, predseda redakčnej rady - žiak)
- či ide o mesačník, príp. občasník,
- časový údaj - kedy časopis vyšiel v príslušnom roku
- prípadne ďalšie dôležité informačné údaje.
4) V kategórii triedne časopisy uviesť triedu, ktorá časopis zostavuje.
5) Časopis tvoria žiaci, nie ich učitelia (neplatí pre MŠ a špeciálne školy), ktorí môžu vykonávať len dohľad v oblasti jazykového, koncepčného poradenstva a pod..
6) V obsahu jednotlivých čísel by mala dominovať vlastná tvorba a nie prebrané články z iných masmédií, resp. xeroxové ukážky.
7) S časopismi zaslať priloženú vyplnenú prihlášku do súťaže.
8) Ukážky časopisov spolu s prihláškou odosielajúcej školy zasielajte do 15.februára 2013 na adresu:
 
Parlament mladých mesta Vrbové
M.R.Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
heslo ´´Vrbovské pero´´
 
Časopisy zaslané po tomto termíne už nebudú zaradené do súťaže (rozhodujúca je pečiatka na obálke)!
Porota udelí tri ceny v každej z uvedených kategórií a podkategórií.
Termín a miesto vyhodnotenia bude všetkým oceneným včas oznámené spolu s pozvánkou na slávnostné odovzdanie cien.
Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.pmmv.net, a v ďalších médiach po slávnostnom vyhodnotení uvedenej súťaže.
 
Dušan Sabo
predseda Parlamentu mladých mesta Vrbové