OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Stanovy Parlamentu mladých /PM/ mesta Vrbové

                                                                                                    Článok I

                                                                                                Úvodné ustanovenia

1.1 Parlament mladých (ďalej len PM) je demokratické, dobrovoľné združenie, nezávislé na politických stranách uhnutiach, ktoré vzniklo na základe zákona číslo 83/1990 Zb. a pôsobí na území mesta Vrbové.

1.2 PM má právnu subjektivitu.

1.3 Sídlom PM je Mesto Vrbové, Gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 .

Článok II

Cieľ a predmet činností PM

2 1 Cieľ PM:

PM je zriadený predovšetkým za účelom

a) presadzovania záujmov a dodržiavania práv detí a mládeže pôsobiacich vo Vrbovom

b) organizácie kultúrnych, spoločenských, športových a iných aktivít voľného času detí a mládeže

c) spolupráce s domácimi i zahraničnými organizáciami podobného typu aká je ona sama, na základe vzájomnej dohody

2.2 Predmet činnosti PM:

K dosahovaniu uvedeného cieľa bude PM predovšetkým:

a) získavať členov PM a zastupovať ich záujmy,

b) predkladať požiadavky detí a mládeže Vrbového v orgánoch mesta Vrbové, pripadne iných inštanciách.

c) sústreďovať finančné prostriedky na účte PM a iné materiálne prostriedky najmä z propagácie iných subjektov na svojich akciách, sprostredkovateľskej činnosti, z darov, grantov, účelových dotácií a v spolupráci so zainteresovanými tak prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre činnosť PM a ostatných, ktorí vytvárajú podmienky pre všestranný rozvoj detí a mládeže mesta Vrbové.

d) aktívne spolupracovať s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, s medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, štátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú podobné činnosti vo sfére záujmov PM.

e) poskytovať pre členov a sympatizantov poradenské, metodické a informačné služby, ako aj informácie o pripravovaných aktivitách PM,

f) podporovať projekty súvisiace s cieľom činnosti

2.3 PM nevyvíja aktivity na podporu politických strán.

Článok III

Členstvo v PM

3.1 Členstvo v PM je dobrovoľné.

3.2 Členom PM sa môže stať každá detská a mládežnícka organizácia pôsobiaca na území mesta Vrbové, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

a) je registrovaná podľa zákona o združovaní občanov,

b) jej základným cieľom sú neziskové aktivity vykonávané v prospech detí a mládeže,

c) vyvíja celoročnú činnosť.

d) rešpektuje dodržiavanie ľudských práv a nesmie propagovať nacionalizmus, militarizmus, náboženskú, rasovú Či inú diskrimináciu, pričom združovanie členov a tvorba orgánov organizácie spĺňa základné demokratické princípy,

e) nadpolovičnú časť jej registrovaného členstva tvoria deti a mládež do 30 (tridsať) rokov,

f) spĺňa ďalšie podmienky určené buď týmito Stanovami v Článku III, alebo právoplatným rozhodnutím Valného zhromaždenia.

3.3 Členom PM sa môžu stať miestne organizácie, ktoré pôsobia na území mesta Vrbové a zložky celoslovenských organizácií pôsobiace na území mesta Vrbové.

3.4 Počet registrovaných členov členskej organizácie . podľa bodu 3.3 nie je limitovaný.

3.5. Členom P M sa môže stať školská žiacka alebo študentská rada, ktorá splna tieto podmienky:

a) je zriadená podľa príslušného zákona alebo jej štatút je potvrdený podpisom a pečiatkou riaditeľom školy, kde školská rada pôsobí,

b) pôsobí na území mesta Vrbové.

3.6. Členom P M sa môže stať jednotlivec/nezávislý/ - nie je člen detskej, ani mládežníckej organizácie pôsobiacej na území mesta Vrbové podľa bodu 3.2, ani miestnej organizácie podľa bodu 3.3, ktorého členstvo, ako jednotlivca, je odsúhlasené Valným zhromaždením PM

 

 

Článok IV

Vznik a zánik členstva v PM

4.1 Na členstvo v PM nevzniká právny nárok.

4.2 Žiadosť o členstvo predkladá písomne

a) štatutárny orgán žiadateľa Predsedníctvu PM, ktoré ju predloží na rokovanie najbližšieho Valného zhromaždenia. K žiadosti sa prikladajú stanový organizácie resp. štatút, čestné prehlásenie o počte členov celkom a do 30 rokov, doklad o právnej subjektivite, ak ho žiadateľ má.

b) jednotlivec predkladá Predsedníctvu PM čestné prehlásenie v súlade s článkom 3.2 bod d) a článkom 3.6

c) S udelením členstva v PM žiadateľovi musí súhlasiť minimálne dvojtretinový počet prítomných členov PM

4.3 O udelení členstva rozhoduje Valné zhromaždenie svojím uznesením.

4.4 Členstvo v PM trvá jeden kalendárny rok a pravidelne sa obnovuje tým, že člen PM /organizácia i jednotlivec/ doručí na Predsedníctvo PM písomne prehlásenie o členstve v PM.

4.5 Členstvo v PM zaniká:

A) dňom zániku organizácie (resp. združenia), alebo

b) dňom vystúpenia organizácie/jednotlivca z P M, alebo

c) dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia o vylúčení organizácie (resp. združenia) /jednotlivca z PM, alebo nesplnením podmienok pre obnovenie členstva podľa odseku 4.4.

d) úmrtím jednotlivca

4.6 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena PM v týchto prípadoch ak:

a) porušuje stanový P M alebo všeobecne záväzné právne predpisy,

b) svojím konaním kazí dobré meno PM, alebo dobré meno iného člena PM,

c) si nespĺňa povinnosti člena PM v zmysle týchto stanov.

4.7 V prípade zániku členstva v PM automaticky zaniká mandát zástupcov organizácie (resp. združenia) a jednotlivca v orgánoch PM, ako aj v iných funkciách, do ktorých bol nominovaný.

Článok V

Práva a povinnosti členov

5.1. Člen PM má právo:

a) podieľať sa na činnosti PM,

b) vyjadrovať svoje názory a stanovisko k činnosti PM,

c) byť pravidelne informovaný o činnosti orgánov PM,

d) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia PM,

e) rozhodovať na Valnom zhromaždení hlasovaním,

f) navrhovať svojich zástupcov do orgánov PM,

g) navrhovať svojich zástupcov do poradných orgánov PM,

h) spolu s ostatnými členmi PM podať žiadosť o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia PM.

5.2. Člen PM je povinný:

a) dodržiavať Stanovy PM a ostatné vnútorné predpisy PM,

b) zachovávať dobré meno PM,

c) rešpektovať uznesenia orgánov PM,

d) poskytnúť svojim zástupcom v orgánoch PM a poradných orgánoch PM potrebnú súčinnosť pri výkone ich funkcie,

e) poskytnúť súčinnosť orgánom PM pri výkone ich činnosti,

f) na požiadanie poskytnúť údaje o členskej základni.

5.3. Podrobnosti o uplatňovaní práv a povinností členov PM upravujú vnútorné predpisy PM a uznesenia orgánov PM.

Článok VI

Orgány P M

Orgánmi PM sú:

> Valné zhromaždenie,

> Predsedníctvo PM,

> Kontrolná komisia PM.

Článok VII

Štatutárni zástupcovia

7.1 Štatutárnym zástupcom PM je Predseda PM a Podpredsedovia PM.

7.2 Oprávnenie disponovať podpisovým vzorom na účte PM majú štatutárni zástupcovia. Ostatné hospodárske a finančné záležitosti rieši interná smernica o hospodárení PM.

 

Článok VIII

Valné zhromaždenie

8.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PM. Uznesenia Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov a všetky orgány PM.

8.2 Valné zhromaždenie tvoria zástupcovia členov PM. Každý člen má právo a povinnosť zároveň delegovať jedného zástupcu.

8.3 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak súčet hlasov prítomných členov PM (hlasuje delegát člena PM) tvorí nadpolovičnú väčšinu z celkového súčtu hlasov všetkých členov PM.

8.4 Pokiaľ Valné zhromaždenie nebolo v riadne zvolanom termíne uznášaniaschopné, zvolá Predsedníctvo PM najneskôr do 14 dní náhradné Valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov PM.

8.5 Pokiaľ tento štatút neurčuje inak, rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.

8.6 Valné zhromaždenie sa schádza minimálne raz za 12 (dvanásť) mesiacov. Zvoláva ho Predsedníctvo PM, ktoré termín konania Valného zhromaždenia oznámi členom, aspoň 7 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia. Táto lehota nemusí byť dodržaná, pokiaľ si to vyžadujú mimoriadne okolnosti.

8.7 Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo PM vždy, keď o to požiada najmenej jedna tretina členov PM, a to bez zbytočného odkladu, nanajvýš však do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti k jeho konaniu. Mimoriadne Valné zhromaždenia môže tiež zvolať Kontrolná komisia PM, ak dospela k názoru, že sú vážnym spôsobom porušované stanový PM, program PM, interné smernice PM, hospodárenie PM alebo závery prijaté Valným zhromaždením.

8.8 Do výlučnej právomoci Valného zhromaždenia patrí:

a) schvaľovať zmeny stanov PM,

b) rozhodovať o prijatí alebo vylúčení člena a pozorovateľa PM,

c) voliť a odvolávať Predsedu PM. Predsedníctvo PM a Kontrolnú komisiu PM,

d) rozhodnúť o zrušení alebo zlúčení PM a spôsobe majetkového vysporiadania dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov,

e) rozhodovať o ďalších veciach, ktoré do jeho výlučnej pôsobnosti zverujú tieto stanový.

8.9 Valné zhromaždenie ďalej:

a) schvaľuje rokovací poriadok PM,

b) schvaľuje správu o činnosti orgánov PM

c) schvaľuje rozpočet PM a správu o hospodárení PM,

d) stanovuje existenciu a výšky členských príspevkov na kalendárny rok,

e) v odôvodnených prípadoch môže niektoré zo svojich právomoci preniesť na Predsedníctvo PM.

8.10 Valné zhromaždenie si môže vyhradiť právo rozhodovať i o ďalších záležitostiach. Toto jeho rozhodnutie je záväzné pre všetky orgány PM.

Článok IX

Predsedníctvo PM

9.1 Predsedníctvo PM (ďalej Predsedníctvo) je najvyšším orgánom PM v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Jeho uznesenie sú záväzné pre všetkých členov PM.

9.2 Predsedníctvo je výkonným a štatutárnym orgánom PM.

9.3 V mene Predsedníctva koná Predseda PM. Predseda PM zaväzuje PM tak, že k odtlačku pečiatky pripojí svoj podpis. V prípade neprítomnosti Predsedu PM môže Predsedníctvo svojím uznesením preniesť toto oprávnenie na Podpredsedu PM alebo iného člena predsedníctva.

9.4 Predsedníctvo má piatich členov.

9.5 Predsedníctvo sa skladá z predsedu, dvoch podpredsedov a dvoch členov predsedníctva.

9.6 Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Predsedníctva.

9.7 Predsedníctvo volí podpredsedov.

9.8 Predseda PM a členovia Predsedníctva sú jednoznačne volení spomedzi prítomných delegátov Valného zhromaždenia z radov členov PM.

9.9 V Predsedníctve môže byť najviac jedna fyzická osoba za jedného člena PM.

9.10 Predsedníctvo môže svojím uznesením vymedziť práva a povinnosti jednotlivých členov Predsedníctva.

9.11 Predsedníctvo môže svojím uznesením rozhodnúť o vytvorení komisií PM, ktoré majú poradnú úlohu.

9.12 Predsedníctvo rozhoduje o zriadení a fungovaní osobitného informačného média PM / intenetovej stránky PM / a riadi nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom podľa schváleného predpokladaného rozpočtu.

9.13 Funkčné obdobie člena Predsedníctva je dva roky.

9.14 Zasadania Predsedníctva zvoláva Predseda PM najmenej raz za dva mesiace. V opodstatnených prípadoch na zasadnutia Predsedníctva prizýva Predseda PM pracovníkov informačného média PM alebo Kontrolnej komisie PM, prípadne členov PM.

9.15 Každý člen Predsedníctva má jeden hlas. Pri všetkých záležitostiach, pokiaľ to nie je uvedené inak, rozhoduje Predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov členov Predsedníctva. Pri rovnosti hlasov má Predseda PM hlas rozhodujúci.

9.16 Práva a povinnosti Predsedníctva:

a) koordinuje a zabezpečuje celkovú činnosť, rozhoduje o zásadných otázkach PM medzi Valnými zhromaždeniami,

b) zvoláva zasadania Valného zhromaždenia,

c) stanovuje právomoci a povinnosti Predsedu PM nad rámec stanov,

d) vymenúva a odvoláva pracovníkov informačného média PM,

e) určuje štatút informačného média PM v internej smernici PM,

f) schvaľuje mimorozpočtové príjmy a výdaje PM, ktoré musia byť dodatočne predložené k najbližšiemu zasadaniu Valného zhromaždenia

g) rozhoduje o sťažnostiach, žiadostiach a návrhoch členov PM adresovaných Predsedníctvu PM,

h) riadi sa uzneseniami Valného zhromaždenia,

i) priebežne informuje členov PM o svojej činnosti a zasadaniach

j) musí vždy vyhovieť žiadosti Kontrolnej komisie PM o prerokovaní záležitostí, týkajúcich sa v a prijať k týmto záležitostiam vlastné záväzne rozhodnutie k) schvaľuje interné smernice PM,

1) menuje a odvoláva zástupcov PM do orgánov mimo PM,

m)v zastúpení sa zúčastňuje zasadnutí MsZ vo Vrbovom, príp. gremiálnych porád MsÚ Vrbové.

Článok X

Predseda PM

10.1 Predseda PM je štatutárnym zástupcom PM.

10.2 Predseda PM má tieto práva a povinnosti:

a) reprezentovať a rokovať v mene P M,

b) pripravovať, zvolávať, rozpúšťať a viesť zasadnutia Predsedníctva,

c) riadiť aparát informačného média PM,

d) organizovať a koordinovať činnosť PM,

e) predkladať Valnému zhromaždeniu správu o činnosti PM, o činnosti Predsedníctva PM, o hospodárení PM za uplynulé obdobie,

f) priebežne informovať členov PM o svojej činnosti,

g) podpisovať interné smernice PM, rokovací poriadok a stanový PM,

h) podpisovať uznesenia Valného zhromaždenia a zodpovedať Valnému zhromaždeniu za ich plnenie,

i) podpisovať dokumenty PM a Predsedníctva vychádzajúce v mene členov PM smerom k orgánom štátnej správy a samosprávy, organizáciám a združeniam,

j) mať hlas rozhodujúci v prípade rovnosti hlasov pri rozhodnutiach v Predsedníctve, k)konať samostatne,

1) nakladať ako štatutárny zástupca s finančnými prostriedkami PM, mať právo podpisovať sa za PM, vystupovať v jej mene a uzatvárať zmluvy v jej mene,

m) zodpovedať za finančné hospodárenie PM, za vedenie účtovníctva a za účtovnú uzávierku, n) byť volený na dva roky,

o)byť vo svojej funkcii v prípade neprítomnosti zastupovaný iným členom Predsedníctva PM, ktorý bol ním poverený, p)ostatné práva a povinnosti má Predseda PM upravené v internej smernici PM.

10.3 Predseda PM môže pozastaviť účinnosť uznesení Predsedníctva pre rozpor so Stanovami PM alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Toto rozhodnutie však podlieha dodatočnému schváleniu na najbližšom Valnom zhromaždení.

Článok XI

Kontrolná komisia PM

11.1 Kontrolná komisia PM je najvyšším kontrolným orgánom PM.

11.2 Kontrolná komisia PM má troch členov. Členstvo v Kontrolnej komisii PM, v Predsedníctve PM sú navzájom nezlučiteľné.

11.3 Funkčné obdobie Kontrolnej komisie PM je dva roky.

11.4 Kontrolná komisia v si spomedzi svojich členov zvolí predsedu na prvom zasadnutí počas Valného zhromaždenia, na ktorom bola zvolená.

11.5 Do pôsobnosti Kontrolnej komisie PM patrí kontrola hospodárenia PM, kontrola dodržiavania podmienok členstva v PM a kontrola dodržiavania týchto stanov, kontrola uznesení Valného zhromaždenia a Predsedníctva PM, kontrola vedenia účtovníctva a účtovnej uzávierky, dozeranie na prácu štatutárneho zástupcu PM.

11.6 Právomoci Kontrolnej komisie PM:

a) rozhodovať o sporoch medzi členmi, orgánmi PM,

b) kontrolovať plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Predsedníctva PM,

c) kontrolovať prácu Predsedu PM a Sekretariátu PM,

d) vykonávať kontrolu hospodárenia PM

e) informovať o svojich zisteniach členov PM a Predsedníctvo,

f) zvolávať v mimoriadnych prípadoch Valné zhromaždenia,

g) mať predložené na požiadanie akékoľvek dokumenty týkajúce sa PM.

Článok XII

Hospodárenie PM

12.1 PM vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné prostriedky. S týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi, týmito Stanovami a internými predpismi PM.

12.2 Majetok sa môže skladať z hmotného investičného majetku, nehmotného investičného majetku, drobného hmotného investičného majetku, cenín a finančných prostriedkov. Predsedníctvo PM upravuje spôsob nadobudnutia, vlastnenia a vyraďovanie majetku PM v internej smernici v o hospodárení.

12.3 Hospodárenie PM sa riadi podľa všeobecných predpisov, nariadení, vyhlášok a zákonov Slovenskej republiky a podľa interných smerníc P M, ktoré schválilo Predsedníctvo P M.

12.4 Prostriedky PM je možne používať výlučne na realizáciu cieľov, programov a predmetu jej činnosti. Za týmto účelom PM zostavuje ročný rozpočet, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie. PM vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia.

12.5 Príjmy PM tvoria:

a) príspevky členov, sympatizantov a podporovateľov,

b) dary, dotácie a iné príspevky z verejných i súkromných fondov,

c) iné príjmy.

Článok XIII

Zánik PM

13.1 PM môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.

13.2 O spôsobe zániku PM rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov svojím uznesením. Zároveň rozhodne o majetkovom vysporiadaní a menuje likvidátora.

Článok IV

Prechodné a záverečné ustanovenia

14.1 Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením dňa 23.5. 2008

14.2 Tieto Stanovy PM nadobúdajú účinnosť dňom registrácie zmeny stanov na MV SR.